P1000100

 

 

Stadgar För PT Cruiser Club Sweden

1. Firma
PT Cruiser Club Sweden

2. Säte
Huskvarna

3. Ändamål
Samla intresserade och ägare till Chrysler PT Cruiser för träffar och samordning av rabatter

4. Regler för hur verksamheten ska bedrivas
Föreningen bedrivs främst via internet och utan vinstintresse, överskottet från innevarande år skall användas till träffverksamhet nästkommande år

5. Regler för medlemskap och uteslutning
Intresse för modellen Chrysler PT Cruiser. Medlemskap räknas familjevis. Dvs. en familj har bara ett medlemskap även om flera bilar finns i familjen. Företag räknas som familj dvs ett medlemskap, dock med den skillnaden att avgiften betalas per bil, en bil en avgift, två bilar två avgifter osv.. Om bevis framkommer att medlem motarbetat klubbens intressen eller kör rattonykter utesluts medlem med omedelbar verkan. Om årsavgiften inte betalas senast 30 dagar efter förfallodag utesluts medlem automatiskt.

6. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs årsvis på årsmötet

7. Uppgift om räkenskapsår
Kalenderår

8. Hur utses revisorerna
Revisorer väljs genom röstning vid årsmötet

9. Uppgift om beslutande organ och regler för detta
Alla beslut sker genom röstning inom styrelsen. För att ett beslut skall tas krävs mandat av 2/3

10. Regler för kallelse till föreningsmöte
Kallelse sker via e-mail, brev eller telefonsamtal senast 2 (två) månader före utsatt datum. Preliminär dagordning för mötet skall bifogas. Motioner för behandling på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 (en) månad före utsatt datum

11. Regler för rösträtt
Varje medlem har en röst. Rösträtten kan inte överlåtas till någon annan

12. Uppgift om styrelsens sammansättning och hur den väljs samt regler för dess arbete
Ordförande, kassör, sekreterare samt tre styrelseledamöter väljs på årsmötet. Styrelsen skall ha ojämnt antal ledamöter, om så inte är fallet har ordföranden utslagsröst vid omröstning och eventuella tvister.
Ordförande och Träffansvarig samt Kassör och Sekreterare väljs på 2 (två) år växelvis vartannat år, övriga ledamöter väljs årsvis på 1 (ett) år.
Styrelsen ska arbeta för att utveckla klubben.

13. Regler för ändring av stadgarna
Ändring av stadgarna sker efter omröstning på ordinarie föreningsstämma

14. Regler för upplösning av föreningen med angivande av hur eventuella kvarvarande tillgångar skall disponeras
För att föreningen kan endast upplösas med enhällig styrelse efter två på varandra följande styrelsemöten varav det ena skall vara ett årsmöte. Eventuella tillgångar värderas och delas till kvarvarande medlemmar

15. Årsmöte
Årsmöte hålls årligen inom 14 mån från föregående möte

Läs igenom stadgarna. Med ansökningsanmälan utgår klubben från att du läst och godkänt vår klubbs stadgar. Klubben godkänner nu även ansökningar från våra nordiska grannländer.

Vårt postgironummer är: 38 82 74-3.

För betalning från annat land en Sverige.
IBAN: SE96 9500 0099 6018 0388 2743
SWIFT: NDEASESS
Kostnad: 350 kr för övriga länder i europa

Medlemsnumren utges i stigande ordning, dvs ”löpnummer”. Inga undantag från denna regeln görs.